Destructive distillation

Định nghĩa Destructive distillation là gì?

Destructive distillationChưng cất phá hủy. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Destructive distillation – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Quá trình trong đó một vật liệu rắn (thường là than hoặc gỗ) được làm nóng ở nhiệt độ cao ra khỏi tiếp xúc với không khí để làm than cốc, tar than, hoặc than. Nó được gọi là ‘phá hoại’ vì thành phần hóa học của sản phẩm cuối cùng là khác biệt rõ rệt so với các nguyên liệu đầu vào. Xem thêm chưng cất phân đoạn.

Definition – What does Destructive distillation mean

Process in which a solid material (usually coal or wood) is heated at high temperature out of contact with air to make coke, coal tar, or charcoal. It is called ‘destructive’ because the chemical composition of the end product is distinctly different from that of the input material. See also fractional distillation.

Source: ? Business Dictionary