Dilemma

Định nghĩa Dilemma là gì?

DilemmaTình trạng khó xử. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Dilemma – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Buộc lựa chọn giữa hai (hoặc nhiều hơn) các khóa học của hành động được bình đẳng disfavored hoặc ưa chuộng. Ví dụ, một sự lựa chọn giữa nợ (mà phải được trả lại với sự quan tâm và đúng tiến độ, nhưng mà nói chung không ảnh hưởng đến sự kiểm soát của chủ sở hữu của doanh nghiệp) và công bằng (mà không nhất thiết phải được trả lại nhưng có thể dẫn đến pha loãng hoặc mất quyền kiểm soát cho người bên ngoài). Xem thêm đôi ràng buộc.

Definition – What does Dilemma mean

Forced choice between two (or more) courses of action which are equally disfavored or favored. For example, a choice between debt (which has to be paid back with interest and on schedule, but which generally does not affect owners’ control of the business) and equity (which does not have to be paid back but may result in dilution or loss of control to outsiders). See also double bind.

Source: ? Business Dictionary