Electronic Performance Support System (EPSS)

Định nghĩa Electronic Performance Support System (EPSS) là gì?

Electronic Performance Support System (EPSS)Hệ thống hỗ trợ hiệu suất điện tử (-dịch). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Electronic Performance Support System (EPSS) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một hệ thống hỗ trợ hiệu suất điện tử (-dịch) là một loại đặc biệt của chương trình phần mềm cho công tác đào tạo của các cá nhân. Nó giúp người sử dụng của chương trình để hoàn thành một nhiệm vụ nhất định trong một cách hướng dẫn. Hệ thống này được sử dụng rộng rãi ở nhiều nơi do tiềm năng của mình để tăng năng suất của các học viên. Các chương trình này rất hiệu quả chi phí và đơn giản để sử dụng, và do đó được sử dụng bởi tất cả mọi người trên toàn thế giới cho việc học một kỹ năng cụ thể tính toán. Kỹ năng này có thể được bất cứ điều gì, từ lập trình máy tính chỉ đơn giản là nộp tờ khai thuế trực tuyến.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Việc sử dụng -dịch có thể được coi là tương lai của hệ thống đào tạo. Hệ thống này có thể dễ dàng thay thế hệ thống đào tạo truyền thống của một tổ chức vì nó là nhiều ít tốn kém và nhiều trực quan hơn và người học thân thiện. Hệ thống này cho phép một thực tập sinh để dễ dàng thực hiện một nhiệm vụ nhất định trong một thời gian ngắn, trong khi học tập được rất nhiều về hệ thống thực tế trong quá trình làm việc. Như vậy, đây là một phương pháp thuận lợi cho làm việc và quá trình học tập nhanh hơn. Nó đặc biệt hữu ích trong các công ty nhỏ hơn, nơi mà các cá nhân giàu kinh nghiệm hơn phải tiêu tốn rất nhiều thời gian giảng dạy nhân viên mới và giám sát công việc của họ. Điều này dẫn đến rất nhiều năng suất bị lãng phí. Một trường hợp khác là họ có thể phải thuê huấn luyện viên đắt từ bên ngoài công ty để đào tạo nhân viên mới của họ. Tuy nhiên, -dịch phủ nhận tất cả những
vấn đề bằng cách cung cấp một biện pháp chi phí thấp cho hiệu suất tốt hơn.

What is the Electronic Performance Support System (EPSS)? – Definition

An electronic performance support system (EPSS) is a special kind of software program for the training of individuals. It helps the user of the program to complete a certain task in a guided manner. This system is widely used in many places due to its potential to increase the productivity of the trainees. These programs are very cost effective and simple to use, and are thus used by people all over the world for learning a specific computing skill. This skill may be anything, from computer programming to simply filing a tax return online.

Understanding the Electronic Performance Support System (EPSS)

The use of EPSS can be considered the future of training systems. This system can easily replace an organization’s traditional training system because it is much less costly and much more intuitive and learner-friendly. This system allows a trainee to easily perform a given task in a short time, while learning a lot about the actual system in the process of working. Thus, this is an advantageous method for faster working and learning processes. It is especially useful in smaller firms, where the more experienced individuals have to spend a lot of time teaching new employees and supervising their work. This results in a lot of wasted productivity. Another case is that they may have to hire expensive trainers from outside the firm to train their new employees. However, EPSS negates all these
problems by providing a low-cost measure for better performance.

Thuật ngữ liên quan

  • Computer-Based Learning (CBL)
  • Collaborative Learning
  • Software
  • Knowledge Management (KM)
  • Bypass Airflow
  • Equipment Footprint
  • Retrosourcing
  • Application Portfolio
  • Contact Manager
  • Legacy Application

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm