Endpoint Identifier (EID)

Định nghĩa Endpoint Identifier (EID) là gì?

Endpoint Identifier (EID)Endpoint Identifier (EID). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Endpoint Identifier (EID) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một định danh thiết bị đầu cuối (EID) là một địa chỉ IPv4 hay IPv6 sử dụng để xác định một thiết bị đầu cuối trên mạng. Những điểm cuối Eid giúp nhãn hiệu, thường là một cửa ngõ hoặc thiết bị đầu cuối H.323, nơi định vị cung cấp thông tin về vị trí topo của thiết bị đầu cuối. Các thông tin định vị cho sẽ không thay đổi vị trí của các thiết bị đầu cuối nếu nó thay đổi địa điểm. Điều này là do xác định điểm cuối diễn ra bằng số nhận dạng thiết bị đầu cuối. định danh Endpoint được sử dụng đặc biệt trong Nimrod liên mạng và định tuyến kiến ​​trúc.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một mạng lưới thông tin liên lạc luôn luôn có một số loại giới hạn, ranh giới hoặc thiết bị đầu cuối. Nói chung, các thiết bị đầu cuối là các cổng thông hoặc các giao thức phiên khởi đầu (SIP). định danh Endpoint được sử dụng để phân biệt giữa các kiến ​​trúc networks.Nimrod định tuyến, ví dụ, là một chương trình làm việc internet tự động thu nhỏ lại mà mục đích là để quản lý các luồng thông tin topo được chia sẻ qua một liên mạng. Nimrod sử dụng định danh thiết bị đầu cuối để xác định các điểm cuối trong toàn bộ kiến ​​trúc.

What is the Endpoint Identifier (EID)? – Definition

An endpoint identifier (EID) is an IPv4 or IPv6 address used to identify an endpoint on the network. These EIDs help mark endpoints, normally a gateway or H.323 terminal, where a locator provides the information about the topological location of the endpoint. The locator giving information will not change the location of the endpoint if it changes location. This is because endpoint identification takes place using endpoint identifiers. Endpoint identifiers are specifically used in Nimrod internetworking and routing architecture.

Understanding the Endpoint Identifier (EID)

A communication network always has some sort of limitation, boundary or endpoint. Generally, these endpoints are gateways or session initiation protocols(SIP). Endpoint identifiers are used to distinguish between these networks.Nimrod routing architecture, for example, is a dynamically scaled internet work scheme whose purpose is to manage the flow of topological information being shared over an internetwork. Nimrod uses endpoint identifiers to define endpoints in the whole architecture.

Thuật ngữ liên quan

  • Nimrod Routing Architecture
  • Internetworking
  • Internet Protocol Version 4 (IPv4)
  • Internet Protocol Version 6 (IPv6)
  • Endpoint Security Management
  • Node
  • Gateway
  • H.323
  • Session Initiation Protocol (SIP)
  • Network Architecture

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm