Escalation procedures

Định nghĩa Escalation procedures là gì?

Escalation proceduresThủ tục leo thang. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Escalation procedures – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Đó là một phần của một kế hoạch khẩn cấp mà đặt ra các điều kiện hoặc các sự kiện, theo đó kế hoạch được kích hoạt.

Definition – What does Escalation procedures mean

That part of an emergency plan which sets down the conditions or events under which the plan is activated.

Source: ? Business Dictionary