Exhibit

Định nghĩa Exhibit là gì?

ExhibitTang vật. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Exhibit – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

1. Tài liệu, hình ảnh, hay món hàng khác trình bày như là một bằng chứng trong một phiên tòa.

Definition – What does Exhibit mean

1. Document, picture, or other article presented as an evidence during a trial.

Source: ? Business Dictionary