FGC File

? Cách mở file .FGC? Những phần mềm mở file .FGC và sửa file lỗi. Convert N/A FGC file sang định dạng khác.

.FGC File Extension

   

File name FGC File
File Type Greeting Card Factory Card File
Nhà phát triển Nova Development
Phân loại Page Layout Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (2 Bình chọn)

File .FGC là file gì?

FGC là Page Layout Files – Greeting Card Factory Card File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Nova Development.

tập tin một FGC là một tập tin thẻ chào tạo ra bởi card mừng Factory, một chương trình sử dụng để tùy chỉnh và gửi thiệp chúc mừng. Nó bao gồm một dự án thẻ lời chào, trong đó bao gồm các văn bản, đồ họa, hiệu ứng, thông tin bố trí đó xuất hiện trong thẻ.

What is a FGC file?

An FGC file is a greeting card file created by Greeting Card Factory, a program used to customize and send greeting cards. It contains a greeting card project, which includes the text, graphics, effects, layout information that appear in the card.

Cách mở .FGC file

Để mở file .FGC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FGC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FGC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FGC do người dùng đóng góp.

  • Nova Greeting Card Factory
  • Greeting Card Factory Workshop
  • Greeting Card Factory Workshop
  • Greeting Card Factory Deluxe
  • Sage Gestion commerciale
  • Greeting Card Factory Silver
  • Greeting Card Factory Silver

Chuyển đổi file .FGC

File .FGC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.