Final payment

Định nghĩa Final payment là gì?

Final paymentLần trả cuối cùng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Final payment – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Điều đó mang lại một sự cân bằng để không hoặc hoàn toàn đáp ứng một nghĩa vụ.

Definition – What does Final payment mean

That brings a balance to zero or completely satisfies an obligation.

Source: ? Business Dictionary