Government intervention

Định nghĩa Government intervention là gì?

Government interventionSự can thiệp của chính phủ. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Government intervention – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Hành động pháp lý thực hiện bởi một chính phủ để ảnh hưởng hoặc gây trở ngại với quyết định của cá nhân, nhóm, hoặc tổ chức liên quan đến các vấn đề xã hội và kinh tế.

Definition – What does Government intervention mean

Regulatory actions taken by a government in order to affect or interfere with decisions made by individuals, groups, or organizations regarding social and economic matters.

Source: ? Business Dictionary