Letter of comfort

Định nghĩa Letter of comfort là gì?

Letter of comfortThư thoải mái. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Letter of comfort – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Thư hỗ trợ người đang cố gắng để có được một khoản vay

Definition – What does Letter of comfort mean

a letter supporting someone who is trying to get a loan

Source: ? Business Dictionary