Handicap

Định nghĩa Handicap là gì?

HandicapNgười tàn tật. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Handicap – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Khuyết tật hoặc bất lợi mà giới hạn riêng rẽ (nhưng không ngăn cản) thực hiện thắng lợi nhiệm vụ hoặc đạt được một mục tiêu.

Definition – What does Handicap mean

Disability or disadvantage that severally limits (but does not prevent) the successful performance of a task or achievement of an objective.

Source: ? Business Dictionary