Handshake

Định nghĩa Handshake là gì?

Handshakehandshake. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Handshake – một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 8/10

Trong thế giới thực, một cái bắt tay là một phong tục chào hỏi giữa hai người. Tương tự như vậy, một cái bắt tay máy tính đóng vai trò như một lời chào giữa hai hệ thống máy tính. Nó thường được sử dụng để khởi tạo một kết nối mạng giữa hai máy.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Handshake? – Definition

In the real world, a handshake is a customary greeting between two people. Similarly, a computer handshake serves as a greeting between two computer systems. It is commonly used to initialize a network connection between two hosts.

Understanding the Handshake

Thuật ngữ liên quan

  • Handle
  • Hard Copy

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm