Insufficient oxygen

Định nghĩa Insufficient oxygen là gì?

Insufficient oxygenThiếu oxy. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Insufficient oxygen – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Tình hình trong một môi trường làm việc khép kín nơi hàm lượng oxy trong không khí xung quanh là ít hơn 19,5 phần trăm. Xem thêm ngạt.

Definition – What does Insufficient oxygen mean

Situation in an enclosed work environment where the oxygen content in the ambient air is less than 19.5 percent. See also asphyxiant.

Source: ? Business Dictionary