Union steward

Định nghĩa Union steward là gì?

Union stewardĐoàn steward. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Union steward – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Nhân viên bằng cách của mình đồng nghiệp bầu làm người đại diện công đoàn tại chỗ. Người quản lý nói chung là trách nhiệm xử lý khiếu nại, giải quyết tranh chấp và giám sát việc thực hiện các điều khoản của thỏa thuận tập thể thương lượng.

Definition – What does Union steward mean

Employee elected by his or her co-workers to act as the onsite union representative. Stewards are generally responsible for handling grievances, resolving disputes, and overseeing the implementation of the terms of the collective-bargaining agreement.

Source: ? Business Dictionary