Sunset law

Định nghĩa Sunset law là gì?

Sunset lawLuật hoàng hôn. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Sunset law – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Quy chế chi phối sự liên tục của một cơ quan hoặc chương trình.

Definition – What does Sunset law mean

Statute that governs the continuity of an agency or program.

Source: ? Business Dictionary