Interstitial advertising

Định nghĩa Interstitial advertising là gì?

Interstitial advertisingQuảng cáo kẽ. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Interstitial advertising – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

1. phương tiện truyền thông Broadcast: quảng Rất ngắn thời gian chèn giữa hai chương trình quảng cáo hoặc thời hạn lâu hơn.

Definition – What does Interstitial advertising mean

1. Broadcast media: Very short-duration commercials inserted between two programs or ads of longer duration.

Source: ? Business Dictionary