Facebook Forced Invite

Định nghĩa Facebook Forced Invite là gì?

Facebook Forced InviteFacebook Buộc Mời. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Facebook Forced Invite – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một Facebook buộc phải mời xảy ra khi một người dùng cố gắng cài đặt một ứng dụng Facebook và được nhắc nhở để gửi lời mời đến tất cả bạn bè trên Facebook của mình để hoàn thành quá trình cài đặt. Năm 2008, Facebook cập nhật nền tảng chính sách Facebook của mình, và bây giờ đòi hỏi các nhà phát triển ứng dụng cho người sử dụng Facebook với tùy chọn xem có nên mời bạn bè vào ứng dụng. Như vậy, lời mời buộc không còn xảy ra trên Facebook.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Facebook đã buộc phải hạn chế ra vào các nhà phát triển ứng dụng trong năm 2008, sau một loạt những vụ ứng dụng Facebook đã được lan truyền trên Facebook bằng cách mời cưỡng bức. Người sử dụng đã không mấy ấn tượng bởi bomardment của ứng dụng mà họ nhận được, đặc biệt là bởi vì nhiều người trong số họ sử dụng thực tế chút. Khi Facebook công bố chính sách mới của mình, tất cả các nhà phát triển ứng dụng mà không được phù hợp được gửi thông báo; các ứng dụng mà vẫn thất bại trong việc thực hiện có thể được gỡ bỏ từ Facebook.

What is the Facebook Forced Invite? – Definition

A Facebook forced invite occurs when a user attempts to install a Facebook application and is prompted to send the invite to all his or her Facebook friends in order to complete the installation. In 2008, Facebook updated its Facebook Platform Policy, and now requires that application developers provide Facebook users with the option of whether to invite friends to the application. As such, forced invites no longer occur on Facebook.

Understanding the Facebook Forced Invite

Facebook was forced to place restrictions on application developers in 2008, following a rash of Facebook applications that were spread across Facebook by forced invites. Users were unimpressed by the bomardment of applications they received, particularly because many of them were of little real use. When Facebook announced its new policy, all application developers that were not in compliance were sent a notification; applications that still failed to comply could be removed from Facebook.

Thuật ngữ liên quan

  • Facebook
  • Facebook Wall
  • Facebook Like Button
  • Facebook Status
  • Application Software
  • Social Software
  • Bonanza
  • Linkbait
  • Web Service
  • HTML5

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm