Code of conduct

Định nghĩa Code of conduct là gì?

Code of conductQuy tắc ứng xử. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Code of conduct – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Alternative hạn cho quy tắc đạo đức hay quy tắc thực hành.

Definition – What does Code of conduct mean

Alternative term for code of ethics or code of practice.

Source: ? Business Dictionary