Post audit

Định nghĩa Post audit là gì?

Post auditKiểm tra sau. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Post audit – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

So sánh thu nhập thực tế thu được từ một dự án vốn bằng thu nhập dự kiến ​​tại thời điểm thẩm định dự án.

Definition – What does Post audit mean

Comparison of the actual income yielded by a capital project with the income projected at the time of project appraisal.

Source: ? Business Dictionary