LastPass

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download LastPass – NA

Phần mềm LastPass

   

Phần mềm – Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

LastPass là phần mềm gì?

LastPass là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của LastPass là Version NA (cập nhật NA)

LastPass là một người quản lý mật khẩu miễn phí cung cấp cho bạn một kinh nghiệm duyệt web an toàn hơn và dễ dàng hơn. Nó chạy trên Windows, Linux và các hệ thống Mac và với Internet Explorer, Mozilla FireFox, Google Chrome, Safari và Opera. Nó hoạt động trên HP webOS, Android, iPhone, Symbian, Windows Phone, Windows Mobile và Blackberry. LastPass Premium Edition có sẵn cho một ứng dụng fee.This nhỏ cho phép bạn chỉ sử dụng một mật khẩu chính cho các tài khoản trực tuyến của bạn. Sau khi cài đặt, nhấp vào biểu tượng LastPass trên trình duyệt của bạn. Tạo Master Password của bạn với địa chỉ E-mail của bạn. Biểu tượng này sẽ chuyển sang màu đỏ để chỉ ra rằng bạn đang đăng nhập. Đến Trang web ưa thích của bạn. Nhập tên người dùng và mật khẩu của bạn. LastPass sẽ hỏi bạn nếu bạn muốn lưu trang web. Nhấn vào nút Save trang web. Thực hiện theo các hướng dẫn và nhập dữ liệu cần thiết để lần sau khi bạn đi mà trang web, LastPass sẽ làm đăng nhập cho you.If bạn muốn đi để đăng nhập vào một trang web khác, sử dụng LastPass để tạo mật khẩu duy nhất trước khi bạn tiết kiệm trang web. Bạn có thể kiểm tra tất cả các trang web đã lưu và dữ liệu ở một nơi bằng cách vào LastPass Vault. Bạn có thể tạo một hồ sơ cho mua sắm trực tuyến của bạn bằng cách nhấp vào trình đơn biểu tượng và chọn Add hồ sơ, sau đó chọn hình thức Fill để thêm thông tin cho thẻ tín dụng của bạn và địa chỉ giao hàng để khi bạn thực hiện giao dịch trực tuyến, LastPass sẽ điền vào các dữ liệu cho bạn. khi bạn đi đến một trình duyệt mới, quay về trang chủ LastPass và tải LastPass. Đăng nhập với tên người dùng và mật khẩu chủ. LastPass sẽ tự động đồng bộ hóa trình duyệt hoặc thiết bị của bạn cho bạn. Bạn cũng có thể tiết kiệm dữ liệu khác ngoài đăng nhập của bạn và thông tin trực tuyến trong hầm LastPass của bạn.

What is LastPass?

LastPass is a free password manager that provides you a more secure and easier Web browsing experience. It runs on Windows, Linux and Mac systems and with Internet Explorer, Mozilla FireFox, Google Chrome, Safari and Opera browsers. It works on HP webOS, Android, iPhone, Symbian, Windows Phone, Windows Mobile and Blackberry. LastPass Premium edition is available for a small fee.This application lets you use only one master password for your online accounts. After install, click the LastPass icon on your browser. Create your Master Password with your E-mail address. The icon will turn red to indicate that your are logged in. Go to your preferred Website. Type your username and password. LastPass will ask you if you want to save the site. Click Save Site button. Follow the prompts and enter the data needed so that the next time you go that Website, LastPass will do the login for you.If you want to go to sign in to another site, use LastPass to generate unique password before you save the site. You can check all your saved Websites and data in one place by going to the LastPass Vault. You can make a profile for your online shopping by clicking the icon menu and selecting Add Profile, then choose Fill Forms to add information for your credit cards and shipping addresses so that when you make online transactions, LastPass will fill in the data for you.When you go to a new browser, go to LastPass homepage and download LastPass. Log in with your username and master password. LastPass will automatically synchronize your browsers or devices for you. You can also save other data aside from your login and online information in your LastPass vault.

Các loại file được mở bởi LastPass

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm LastPass có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin)

Download LastPass

Link download: Đang cập nhật…

Source: Filegi – Fileinfo – Fileorg