Presumption of innocence

Định nghĩa Presumption of innocence là gì?

Presumption of innocenceGiả định vô tội. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Presumption of innocence – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Nguyên tắc cơ bản, theo đó mỗi bị cáo người đi vào một phiên tòa hình sự được coi là vô tội theo hệ thống thông luật (phổ biến ở các nước Anh, Mỹ, British Commonwealth, và một số nước khác). Giả định này vẫn còn hiệu lực cho đến khi anh ta hoặc cô được chứng minh có tội trong quá trình do của pháp luật. Nó là của công tố viên (của chính phủ) gánh nặng để chứng minh tội lỗi không còn nghi ngờ hợp lý, các bị cáo không chịu trách nhiệm để chứng minh sự vô tội của mình trừ bác bỏ bằng chứng trình bày.

Definition – What does Presumption of innocence mean

Fundamental principle under which every defendant who enters a criminal trial is presumed to be innocent under common-law system (prevalent in the UK, USA, British Commonwealth, and some other countries). This presumption remains valid until he or she is proven guilty in the due process of law. It is the prosecutor’s (government’s) burden to prove guilt beyond a reasonable doubt, the defendant is under no obligation to prove his or her innocence except in the rebuttal of the evidence presented.

Source: ? Business Dictionary