Metropolitan Statistical Area (MSA)

Định nghĩa Metropolitan Statistical Area (MSA) là gì?

Metropolitan Statistical Area (MSA)Diện tích thống kê Metropolitan (MSA). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Metropolitan Statistical Area (MSA) – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Bộ phận địa lý, xác định bởi Văn phòng Hoa Kỳ Quản lý và Ngân sách, cho các mục đích của dữ liệu điều tra dân số và tính toán dân số đô thị khác. Các bộ phận chủ yếu dựa trên các khu đô thị, và có xu hướng làm theo biên giới thị trấn hoặc quận. MSA cũng có thể được chia nhỏ thành nhỏ “Phòng Metropolitan.” Trước đây gọi là chuẩn Diện tích thống kê Metropolitan (SMSA).

Definition – What does Metropolitan Statistical Area (MSA) mean

Geographical divisions, determined by the United States Office of Management and Budget, for the purposes of census data and other urban population calculations. The divisions are primarily based on urban areas, and tend to follow town or county borders. The MSAs can also be broken down into smaller “Metropolitan Divisions.” Previously called Standard Metropolitan Statistical Area (SMSA).

Source: ? Business Dictionary