Capability Maturity Model (CMM)

Định nghĩa Capability Maturity Model (CMM) là gì?

Capability Maturity Model (CMM)Capability Maturity Model (CMM). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Capability Maturity Model (CMM) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Capability Maturity Model (CMM) là một phương pháp kỹ thuật và cross-kỷ luật sử dụng để tạo điều kiện và quy trình phát triển phần mềm tinh chỉnh hệ thống và cải tiến. Dựa trên quá trình Maturity Framework (PMF), CMM đã được phát triển để đánh giá khả năng thực hiện của nhà thầu chính phủ. CMM là một chuẩn mực sử dụng để so sánh các quá trình tổ chức. Người ta thường áp dụng cho các lĩnh vực CNTT, thương mại và chính phủ để tạo điều kiện quá trình lĩnh vực kinh doanh, chẳng hạn như công nghệ phần mềm, quản lý rủi ro, quản lý dự án và kỹ thuật hệ thống. Đại học Carnegie Mellon (CMU), đó là CMM bằng sáng chế đăng ký, cung cấp CMM giám sát thông qua Viện Công nghệ phần mềm của nó (SEI).

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

CMM hoạt động theo các khái niệm sau:

What is the Capability Maturity Model (CMM)? – Definition

Capability Maturity Model (CMM) is a technical and cross-discipline methodology used to facilitate and refine software development processes and system improvement. Based on the Process Maturity Framework (PMF), CMM was developed to assess the performance capabilities of government contractors. CMM is a benchmark used to compare organizational processes. It is routinely applied to the fields of IT, commerce and government to facilitate business area processes, such as software engineering, risk management, project management and system engineering. Carnegie Mellon University (CMU), which is the CMM patent registrant, provides CMM oversight through its Software Engineering Institute (SEI).

Understanding the Capability Maturity Model (CMM)

CMM operates according to the following concepts:

Thuật ngữ liên quan

  • Software Engineering Institute (SEI)
  • Software Development
  • Enterprise Application Integration (EAI)
  • Enterprise Application (EA)
  • IT Capability Maturity Framework (IT-CMF)
  • Help Desk
  • Contact List
  • Castanet
  • Client/Server Architecture
  • Middleware

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm