Low-cost country sourcing (LCCS)

Định nghĩa Low-cost country sourcing (LCCS) là gì?

Low-cost country sourcing (LCCS)Chi phí thấp nước tìm nguồn cung ứng (LCCs). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Low-cost country sourcing (LCCS) – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một chiến lược mua sắm, trong đó một công ty sử dụng các công ty nước ngoài với mức lương thấp hơn để tạo ra nguồn lực cho sản xuất. Bằng cách tìm các công ty có hoạt động về ngân sách gọn gàng hơn so với các hoạt động trong nước, một công ty có thể giảm chi phí hoạt động. Thấp chi phí nước tìm nguồn cung ứng là một phần trong chiến lược tìm nguồn cung ứng toàn cầu của công ty. Xem thêm gia công phần mềm, tổ chức mua sắm quốc tế (IPO).

Definition – What does Low-cost country sourcing (LCCS) mean

A procurement strategy in which a company uses foreign companies with lower wages to produce resources for manufacturing. By finding companies that are operate on leaner budgets than domestic operations, a company may be able to reduce operational expenses. Low-cost country sourcing is a part of a company’s global sourcing strategy. See also outsourcing, international procurement organization (IPO).

Source: ? Business Dictionary