Making Homes Affordable

Định nghĩa Making Homes Affordable là gì?

Making Homes AffordableLàm Homes Giá cả phải chăng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Making Homes Affordable – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một chương trình tái cấp vốn cho phép một thế chấp để tái tài trợ thế chấp của họ trên một đầu tiên và / hoặc ngôi nhà thứ hai, và / hoặc một tài sản đầu tư lên đến 125% giá trị hiện tại của nó. Bên vay phải có điểm số tín dụng tốt, một lịch sử 12 tháng thực hiện thanh toán thế chấp kịp thời, thu nhập nhất định và tài sản, một thẩm định gần đây, có thể sử dụng khoản tiền tái cấp vốn chỉ dành cho các giao dịch nhất định, và nhà không thể có được trên thị trường trong vòng 6 tháng cuối năm.

Definition – What does Making Homes Affordable mean

A refinancing program that allows a mortgagor to refinance their mortgage on a first and/or second home, and/or an investment property for up to 125% of its current value. Borrower is required to have good credit scores, a 12-month history of making timely mortgage payments, certain income and assets, a recent appraisal, can use the refinancing monies only for certain transactions, and the home could not have been on the market within the last 6 months.

Source: ? Business Dictionary