Mirror image rule

Định nghĩa Mirror image rule là gì?

Mirror image ruleQuy tắc hình ảnh phản chiếu. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Mirror image rule – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một nguyên tắc cũng được thành lập trong luật hợp đồng mà một hợp đồng chỉ được hình thành khi chấp nhận lời đề nghị phù hợp với chính xác. Nguyên tắc hình ảnh phản chiếu được sử dụng trong suốt môi trường kinh doanh và được dựa trên các yêu cầu về sự chấp nhận tuyệt đối và rõ ràng đến một đề nghị để tạo ra một hợp đồng, với bất cứ điều gì ít hơn mà cấu thành một lời đề nghị truy cập mà hiệu quả từ chối lời đề nghị ban đầu.

Definition – What does Mirror image rule mean

A well established principle in contract law that a contract is only formed when the acceptance matches the offer exactly. The mirror image rule is used throughout the business environment and is based on the requirement for an absolute and unequivocal acceptance to an offer to create a contract, with anything less than that constituting a counter offer that effectively rejects the original offer.

Source: ? Business Dictionary