Reliability

Định nghĩa Reliability là gì?

ReliabilityĐộ tin cậy. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Reliability – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

1. Khả năng của một thiết bị, máy móc, hoặc hệ thống để liên tục thực hiện nó có ý định hoặc chức năng hoặc nhiệm vụ cần thiết, theo yêu cầu và không có suy thoái hay thất bại.

Definition – What does Reliability mean

1. The ability of an apparatus, machine, or system to consistently perform its intended or required function or mission, on demand and without degradation or failure.

Source: ? Business Dictionary