Accord and satisfaction

Định nghĩa Accord and satisfaction là gì?

Accord and satisfactionPhù hợp và sự hài lòng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Accord and satisfaction – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Thỏa thuận giữa hai bên tham gia hợp đồng, trong đó một bên (trong đó có một tuyên bố pháp lý chống lại người kia) phát hành cho bên kia từ nghĩa vụ của mình để đổi lấy một số hình thức bồi thường. Thỏa thuận này là ‘phù hợp’, và bồi thường là ‘sự hài lòng.’

Definition – What does Accord and satisfaction mean

Agreement between two parties to a contract, in which one party (which has a legal claim against the other) releases the other party from its obligations in return for some form of compensation. The agreement is the ‘accord,’ and the compensation is the ‘satisfaction.’

Source: ? Business Dictionary