Don’t Be Evil

Định nghĩa Don’t Be Evil là gì?

Don’t Be EvilDo not be evil. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Don’t Be Evil – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Don’t Be Evil? – Definition

Understanding the Don’t Be Evil

Thuật ngữ liên quan

  • Don’t Be Evil Tool
  • Google
  • Google Data Liberation Front
  • Computer Ethics
  • Googlewhack
  • Googlewashing
  • Google Plus (Google+)
  • Search Engine Results Page (SERP)
  • Backsourcing
  • Cloud Provider

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm