Manufacturing technology (MANTECH)

Định nghĩa Manufacturing technology (MANTECH) là gì?

Manufacturing technology (MANTECH)Sản xuất công nghệ (ManTech). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Manufacturing technology (MANTECH) – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Lĩnh vực nghiên cứu tập trung vào việc cải thiện các quy trình sản xuất, kỹ thuật, hoặc thiết bị để giảm chi phí, tăng hiệu quả, nâng cao độ tin cậy, hoặc kết hợp các biện pháp an toàn và chống ô nhiễm.

Definition – What does Manufacturing technology (MANTECH) mean

Field of study focused on improvement of manufacturing processes, techniques, or equipment in order to reduce costs, increase efficiency, enhance reliability, or to incorporate safety and anti-pollution measures.

Source: ? Business Dictionary