Mechanical properties

Định nghĩa Mechanical properties là gì?

Mechanical propertiesTính chất cơ học. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Mechanical properties – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Đặc điểm mà chỉ ra các hành vi đàn hồi hay không đàn hồi của vật liệu dưới áp lực (lực lượng), chẳng hạn như uốn, giòn, kéo dài, độ cứng và độ bền kéo.

Definition – What does Mechanical properties mean

Characteristics that indicate the elastic or inelastic behavior of a material under pressure (force), such as bending, brittleness, elongation, hardness, and tensile strength.

Source: ? Business Dictionary