Microsoft Volume Licensing

Định nghĩa Microsoft Volume Licensing là gì?

Microsoft Volume LicensingMicrosoft Volume Licensing. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Microsoft Volume Licensing – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Microsoft Volume Licensing là một dịch vụ được cung cấp bởi Microsoft cho các tổ chức đòi hỏi nhiều giấy phép, nhưng không phải là phương tiện truyền thông phần mềm, bao bì và các tài liệu kèm theo sản phẩm đóng gói đầy đủ (FPP). Những lợi thế của Microsoft Volume Licensing bao gồm mức giá thấp hơn cho mỗi cài đặt, các thỏa thuận giấy phép hai hoặc ba năm và quyền sử dụng sản phẩm. Một ví dụ về quyền sử dụng sản phẩm được sao chép phần mềm để sử dụng đồng thời trên nhiều máy tính và các thiết bị. Bắt đầu với Microsoft Vista và sau của Windows OS, VLKs được thay thế với nhiều mã khóa kích hoạt hoặc khóa máy chủ quản lý chủ chốt.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Microsoft khuyên các tổ chức để xem xét ba lĩnh vực trước khi mua Microsoft Volume Licensing:

What is the Microsoft Volume Licensing? – Definition

Microsoft Volume Licensing is a service offered by Microsoft for organizations that require multiple licenses, but not the software media, packaging and documentation supplied with the full packaged product (FPP). The advantages of Microsoft Volume Licensing include lower price per installation, two- or three-year license agreements and product use rights. An example of product use rights is copying the software for simultaneous use on multiple computers and devices. Starting with Microsoft Vista and later Windows OSs, VLKs were replaced with multiple activation keys or key management server keys.

Understanding the Microsoft Volume Licensing

Microsoft advises organizations to consider three areas before purchasing Microsoft Volume Licensing:

Thuật ngữ liên quan

  • Electronic Business (E-Business)
  • License
  • Windows Key
  • Software Licensing
  • Full Packaged Product (FPP)
  • Flag
  • Multiple Activation Key (MAK)
  • Software Piracy
  • Software License Agreement
  • Data Modeling

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm