Product sample

Định nghĩa Product sample là gì?

Product sampleMẫu sản phẩm. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Product sample – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Được sử dụng như một phần của một chiến lược để khuyến khích người tiêu dùng mua một sản phẩm. mẫu sản phẩm được trao cho miễn phí tiêu dùng phí, tạo cho họ cơ hội để thử sản phẩm trước khi quyết định mua hàng. Tại một thời điểm, các mẫu sản phẩm được phân phối tại cửa hàng chỉ địa điểm. mẫu sản phẩm hiện nay có thể được đặt hàng từ các trang web công ty và vận chuyển đến nhà bạn.

Definition – What does Product sample mean

Used as part of a strategy to encourage consumers to buy a product. Product samples are given to the consumer free of charge, giving them the opportunity to try the product before making a purchase. At one point, product samples were distributed at store locations only. Today product samples can be ordered from company websites and shipped to your home.

Source: ? Business Dictionary