Multi-Cloud Deployment

Định nghĩa Multi-Cloud Deployment là gì?

Multi-Cloud DeploymentĐa-Cloud Deployment. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Multi-Cloud Deployment – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một triển khai đa đám mây là, như tên cho thấy, việc sử dụng hai hoặc nhiều hệ thống điện toán đám mây cùng một lúc. Việc triển khai có thể sử dụng đám mây công cộng, đám mây tư nhân hoặc một số sự kết hợp của cả hai. triển khai đa đám mây nhằm phục vụ dự phòng trong trường hợp phần cứng / phần mềm thất bại và nhà cung cấp và tránh lock-in.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Với việc triển khai đa đám mây, các doanh nghiệp có thể sử dụng hai hay nhiều nền tảng điện toán đám mây cùng một lúc. Có nhiều lý do tại sao họ có thể muốn làm điều này. Một nhóm nghiên cứu có thể sử dụng sản phẩm của Microsoft và nền tảng Azure của Microsoft sẽ là một cách tự nhiên, trong khi cùng lúc đội khác thích Amazon Web Services. Một công ty cũng có thể muốn có một đám mây riêng để xử lý dữ liệu bí mật khi sử dụng một đám mây công cộng cho một ứng dụng web. Các công ty cũng có thể muốn thực hiện chuyển sang đám mây khác trong trường hợp các vấn đề với nền tảng điện toán đám mây chính của họ.

What is the Multi-Cloud Deployment? – Definition

A multi-cloud deployment is, as the name suggests, the use of two or more cloud computing systems at the same time. The deployment might use public clouds, private clouds or some combination of the two. Multi-cloud deployments aim to offer redundancy in case of hardware/software failures and and avoid vendor lock-in.

Understanding the Multi-Cloud Deployment

With a multi-cloud deployment, businesses can use two or more cloud computing platforms at the same time. There are various reasons why they might want to do this. One team might be using Microsoft products and Microsoft’s Azure platform would be a natural, while at the same time another team prefers Amazon Web Services. A company might also want a private cloud for handling confidential data while using a public cloud for a web app. Companies may also want to fail over to another cloud in case of problems with their primary cloud platform.

Thuật ngữ liên quan

  • Cloud Computing
  • Private Cloud
  • Public Cloud
  • Multi-Cloud Application Management Platform (Multi-Cloud AMP)
  • Failover
  • Multi-Cloud Strategy
  • Distributed Computing System
  • Cloud Provider
  • Subscription-Based Pricing
  • Cloud Portability

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm