BOM File

? Cách mở file .BOM? Những phần mềm mở file .BOM và sửa file lỗi. Convert Binary BOM file sang định dạng khác.

.BOM File Extension

   

File name BOM File
File Type Mac OS X Bill of Materials File
Nhà phát triển Apple
Phân loại System Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.8 ★ (6 Bình chọn)

File .BOM là file gì?

BOM là System Files – Mac OS X Bill of Materials File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Apple.

“Tuyên ngôn Nhân Vật” (BOM) tập tin được tạo ra bởi Mac OS X Installer; dùng để xác định những file nào để cài đặt, cập nhật hoặc loại bỏ trong quá trình cập nhật phần mềm; chứa các tập tin đã được cài đặt và thông tin về mỗi tập tin; có thể bao gồm quyền Unix, chủ sở hữu và nhóm dữ liệu, kích thước tập tin, ngày sửa đổi cuối cùng, và một checksum cho mỗi file.

What is a BOM file?

“Bill of Materials” (BOM) file created by the Mac OS X Installer; used to determine which files to install, update, or remove during a software update; contains files that have been installed and information about each file; may include Unix permissions, owner and group data, file size, last modified date, and a checksum for each file.

Cách mở .BOM file

Để mở file .BOM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BOM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BOM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BOM do người dùng đóng góp.

  • Echo One File Juicer
  • CharlesSoft Pacifist
  • CharlesSoft Pacifist
  • Microsoft Windows Operating System
  • T2V Player
  • Studio for Analysts
  • Studio for Analysts

Chuyển đổi file .BOM

File .BOM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.