Discount on bonds payable

Định nghĩa Discount on bonds payable là gì?

Discount on bonds payableGiảm giá của trái phiếu phải trả. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Discount on bonds payable – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Lượng sử dụng như một giảm trên một trái phiếu được coi là để bù đắp một thẻ ghi nợ và một mục tín dụng. Một tài khoản nhận được nhiều hơn trong khi các tài khoản khác nhận được ít hơn.

Definition – What does Discount on bonds payable mean

The amount used as a reduction on a bond that is considered to offset a debit and a credit entry. One account receives more whereas the other account receives less.

Source: ? Business Dictionary