Mass flow rate

Định nghĩa Mass flow rate là gì?

Mass flow rateTốc độ dòng chảy hàng loạt. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Mass flow rate – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Khối lượng của một chất cho rằng di chuyển qua một ống dẫn nhất định hoặc khu vực trên một đơn vị thời gian nhất định. Đo tốc độ dòng chảy khối lượng sản xuất môi trường là cần thiết để xác định xem thành phần của quá trình này đang hoạt động theo thông số kỹ thuật tối ưu. Hiệp phương sai trong tỷ lệ lưu lượng có thể là nguồn của các khuyết tật trong quá trình này hoặc trong sản phẩm cuối cùng.

Definition – What does Mass flow rate mean

The mass of a given substance that moves through a given conduit or area per specified unit of time. Measuring the mass flow rate in manufacturing environments is necessary to determine if components of the process are operating according to optimal specifications. Variances in the mass flow rate can be sources of defects in the process or in the end product.

Source: ? Business Dictionary