Net worth statement

Định nghĩa Net worth statement là gì?

Net worth statementTuyên bố tài sản ròng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Net worth statement – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một tài liệu báo cáo tài chính mà triển lãm các tài sản và nợ phải trả – cả ngắn hạn và dài hạn – của một công ty hoặc cá nhân. Các tài sản ròng của filer là kết quả của trừ nợ từ tài sản.

Definition – What does Net worth statement mean

A financial reporting document that exhibits the assets and liabilities – both short and long-term – of a company or individual. The net worth of the filer is the result of subtracting liabilities from assets.

Source: ? Business Dictionary