Maximax criterion

Định nghĩa Maximax criterion là gì?

Maximax criterionTiêu chí Maximax. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Maximax criterion – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Về lý thuyết quyết định, lạc quan (tích cực) quyết định quy tắc làm trong điều kiện không chắc chắn. Nó khẳng định rằng người ra quyết định nên chọn quá trình hành động mà tốt nhất (tối đa) đạt được là tốt hơn so với mức tăng tốt nhất của tất cả các khóa học khác của hành động có thể trong những hoàn cảnh nhất định. Xem thêm tiêu chuẩn Maximin.

Definition – What does Maximax criterion mean

In decision theory, the optimistic (aggressive) decision making rule under conditions of uncertainty. It states that the decision maker should select the course of action whose best (maximum) gain is better than the best gain of all other courses of action possible in given circumstances. See also maximin criterion.

Source: ? Business Dictionary