Netizen

Định nghĩa Netizen là gì?

NetizenCư dân mạng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Netizen – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Công dân của không gian mạng một người sử dụng internet chuyên dụng.

Definition – What does Netizen mean

Citizen of cyberspace a dedicated internet user.

Source: ? Business Dictionary