Public Network

Định nghĩa Public Network là gì?

Public NetworkMạng công cộng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Public Network – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một mạng công cộng là một kiểu mạng trong đó bất cứ ai, cụ thể là công chúng nói chung, có thể truy cập và thông qua nó có thể kết nối với các mạng khác hoặc Internet. Điều này trái ngược với một mạng riêng, nơi hạn chế và các quy tắc truy cập được thiết lập để truy cập đổi đi xa đến một vài lựa chọn. Kể từ khi một mạng công cộng có ít hoặc không có hạn chế này, người dùng cần phải cảnh giác với nguy cơ bảo mật tiềm ẩn khi truy cập vào nó.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một mạng công cộng là một chỉ định sử dụng chứ không phải là một topo hoặc nguyên tắc liên quan đến kỹ thuật khác. Không có sự khác biệt kỹ thuật giữa một mạng riêng và công chúng về phần cứng và cơ sở hạ tầng, ngoại trừ đối với an ninh, địa chỉ và hệ thống xác thực tại chỗ.

What is the Public Network? – Definition

A public network is a type of network wherein anyone, namely the general public, has access and through it can connect to other networks or the Internet. This is in contrast to a private network, where restrictions and access rules are established in order to relegate access to a select few. Since a public network has few or no restrictions, users need to be wary of possible security risks when accessing it.

Understanding the Public Network

A public network is a usage designation rather than a topology or other technically related principle. There is no technical difference between a private and public network in terms of hardware and infrastructure, except for the security, addressing and authentication systems in place.

Thuật ngữ liên quan

  • Virtual Private Network (VPN)
  • Private Network
  • Network Access Point (NAP)
  • Network
  • Hacking Tool
  • Geotagging
  • Mosaic
  • InfiniBand
  • Snooping Protocol
  • Botnet

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm