Hackintosh

Định nghĩa Hackintosh là gì?

HackintoshHackintosh. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Hackintosh – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Kỹ thuật Hackintosh cho phép một x86 và / hoặc xử lý kiến ​​trúc x86-64 để chạy hệ điều hành từ các gia đình Mac OS X và được thiết kế thông qua phá vỡ tù hoặc sửa đổi một hệ điều hành Mac để tương thích trên x86 vi xử lý. Kỹ thuật Hackintosh được khởi xướng khi hacker sửa đổi trước phát hành phiên bản Mac OS X bằng cách tránh Platform Module của Apple Trusted (TPM), trong đó sử dụng mật mã để bảo vệ thông tin nhạy cảm.

What is the Hackintosh? – Definition

Understanding the Hackintosh

The Hackintosh technique allows an x86 and/or x86-64 processor architecture to run operating systems from the Mac OS X family and is designed through jail breaking or modifying a Mac OS for compatibility on x86 processors. The Hackintosh technique was initiated when hackers amended pre-released Mac OS X versions by avoiding Apple’s Trusted Platform Module (TPM), which uses cryptography to secure sensitive information.

Thuật ngữ liên quan

  • Jailbreak
  • Jailbreak App
  • Hack
  • Hacking
  • Trusted Platform Module (TPM)
  • Mac OS X
  • Macintosh Operating System (Mac OS)
  • Macintosh Computer
  • End-User License Agreement (EULA)
  • Kernel

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm