Lump sum bid

Định nghĩa Lump sum bid là gì?

Lump sum bidThầu trọn gói. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Lump sum bid – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Đơn dự thầu mà bìa (mà không cung cấp một phân tích chi phí) tất cả các chi phí, chẳng hạn như đối với thiết bị, lao động, vật liệu, chi phí, và dịch vụ. Nó cũng bao gồm lệ phí của nhà thầu (lợi nhuận) để hoàn thành các hạng mục công trình bao gồm các công việc.

Definition – What does Lump sum bid mean

Single bid that covers (without providing a cost breakdown) all cost, such as for equipment, labor, material, overheads, and services. It also includes the contractor’s fee (profit) for completing the items of work comprising the job.

Source: ? Business Dictionary