IntelliJ IDEA

Định nghĩa IntelliJ IDEA là gì?

IntelliJ IDEAIntelliJ IDEA. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ IntelliJ IDEA – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

IntelliJ IDEA là một đặc biệt
lập trình môi trường hoặc môi trường phát triển tích hợp (IDE) chủ yếu có nghĩa là
cho Java. Môi trường này được sử dụng đặc biệt đối với sự phát triển của các chương trình.
Nó được phát triển bởi một công ty có tên JetBrains, được chính thức gọi là
IntelliJ. Nó có sẵn trong hai phiên bản: phiên bản cộng đồng đó là
cấp phép bởi Apache 2.0, và một phiên bản thương mại được gọi là phiên bản Ultimate.
Cả hai đều có thể được sử dụng để tạo ra phần mềm có thể được bán ra. Những gì làm cho
IntelliJ IDEA quá khác biệt từ các đối tác của nó là dễ sử dụng,
linh hoạt và thiết kế vững chắc của nó.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

IntelliJ IDEA được phát triển bởi JetBrains, trước đây
gọi là IntelliJ. Nó lần đầu tiên được phát hành vào năm 2001, và nó đã khoe khoang các tính năng như chuyển hướng mã cải tiến và khả năng
mã cấu trúc lại, mà làm cho nó rất phổ biến. Nó thậm chí còn nhận được sự khác biệt của con người bình chọn là công cụ lập trình tốt nhất
dựa trên Java trong năm 2010, sidelining công cụ lập như NetBeans, Eclipse và
JDeveloper. Môi trường phát triển mã nguồn mở dành cho Android phát hành bởi
Google vào năm 2014 cũng dựa trên IntelliJ IDEA. IDE hỗ trợ nhiều khác
lập trình ngôn ngữ như Python, Lua và Scala.

What is the IntelliJ IDEA? – Definition

IntelliJ IDEA is a special
programming environment or integrated development environment (IDE) largely meant
for Java. This environment is used especially for the development of programs.
It is developed by a company called JetBrains, which was formally called
IntelliJ. It is available in two editions: the Community Edition which is
licensed by Apache 2.0, and a commercial edition known as the Ultimate Edition.
Both of them can be used for creating software which can be sold. What makes
IntelliJ IDEA so different from its counterparts is its ease of use,
flexibility and its solid design.

Understanding the IntelliJ IDEA

IntelliJ IDEA was developed by JetBrains, formerly
known as IntelliJ. It was first released in 2001, and it boasted features like advanced code navigation and the ability to
refactor codes, which made it very popular. It even received the distinction of being voted the best programming tool
based on Java in 2010, sidelining established tools like NetBeans, Eclipse and
JDeveloper. The open-source development environment for Android released by
Google in 2014 is also based on IntelliJ IDEA. The IDE supports many other
programming languages such as Python, Lua and Scala.

Thuật ngữ liên quan

  • Java
  • Eclipse
  • Scala
  • Python
  • Integrated Development Environment (IDE)
  • Commit
  • Access Modifiers
  • Acyclic
  • Appending Virus
  • Armored Virus

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm