Dynamic Data Masking (DDM)

Định nghĩa Dynamic Data Masking (DDM) là gì?

Dynamic Data Masking (DDM)Dynamic Data Masking (DDM). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Dynamic Data Masking (DDM) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Dynamic Data Masking (DDM)? – Definition

Understanding the Dynamic Data Masking (DDM)

Thuật ngữ liên quan

  • Data Masking
  • Health Care Data Encryption
  • Cloud Encryption Gateway
  • Security Architecture
  • Banker Trojan
  • Binder
  • Blended Threat
  • Blind Drop
  • Browser Modifier
  • Clickjack Attack

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm