Sales and use tax

Định nghĩa Sales and use tax là gì?

Sales and use taxThuế bán hàng và sử dụng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Sales and use tax – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Thuế doanh thu là thuế tiêu hao đặt trên doanh số bán lẻ, cho thuê hoặc cho thuê của hầu hết các hàng hóa, và bất kỳ dịch vụ chịu thuế trong tiểu bang yêu cầu. Sử dụng thuế được sử dụng liên quan đến thuế doanh thu và được áp dụng khi hàng hóa được mua từ bên ngoài của dòng trạng thái để sử dụng hoặc tiêu thụ. Bốn mươi lăm tiểu bang ở Mỹ mà đánh thuế bán hàng cũng sử dụng một thuế sử dụng.

Definition – What does Sales and use tax mean

Sales tax is a consumable tax placed on retail sales, leases or rentals of most goods, and any taxable services in the state required. Use tax is used in relation to the sales tax and is applied when merchandise is purchased from outside of state lines for use or consumption. Forty-five states in the US which impose a sales tax also utilize a use tax.

Source: ? Business Dictionary