Logical Disk Manager

Định nghĩa Logical Disk Manager là gì?

Logical Disk ManagerLogical Disk Manager. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Logical Disk Manager – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Các Logical Disk Manager (LDM) là phiên bản Microsoft của một người quản lý khối lượng hợp lý mà lần đầu tiên được giới thiệu trong Windows 2000, và được hỗ trợ trong Windows XP và Windows 7. Microsoft cấp phép phần mềm này từ Veritas Software; hai công ty sau đó hợp tác phát triển hơn nữa. Mục đích chính người quản lý đĩa của logic là để tạo và quản lý các đĩa động.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Logical Disk Manager? – Definition

The Logical Disk Manager (LDM) is the Microsoft version of a logical volume manager that was first introduced in Windows 2000, and is supported in Windows XP and Windows 7. Microsoft licensed this software from Veritas Software; the two companies then co-developed it further. The logical disk manager’s main purpose is to create and manage dynamic disks.

Understanding the Logical Disk Manager

Thuật ngữ liên quan

  • RAID 0
  • Disk Mirroring
  • RAID 5
  • Autonomic Computing
  • Windows Server
  • Application Server
  • Full Virtualization
  • Legacy System
  • Paravirtualized Operating System
  • Ubuntu Certified Professional

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm