Cover letter

Định nghĩa Cover letter là gì?

Cover letterThư xin việc. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Cover letter – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Lá thư chính thức mô tả các tài liệu kèm theo và / hoặc các mặt hàng khác và những lý do cho việc gửi cho họ.

Definition – What does Cover letter mean

Formal letter describing the accompanying documents and/or other items and the reasons for sending them.

Source: ? Business Dictionary