Signatory

Định nghĩa Signatory là gì?

Signatory. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Signatory – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Người liên kết với bản thân mình, hoặc đơn vị anh ta hoặc cô có quyền đại diện, bằng chữ ký của mình với các điều khoản của một thỏa thuận.

Definition – What does Signatory mean

Person who binds himself or herself, or the entity he or she is authorized to represent, by his or her signature to the terms of an agreement.

Source: ? Business Dictionary