Predictor variable

Định nghĩa Predictor variable là gì?

Predictor variableBiến dự đoán. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Predictor variable – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Alternative hạn cho biến độc lập.

Definition – What does Predictor variable mean

Alternative term for independent variable.

Source: ? Business Dictionary